شبهه ضدانقلاب پیرامون حکومت شاه و جمهوری اسلامی

            * به نام او و به یاد مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) *

متن شبهه:
ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﭘﺮﺳﻴدﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻛﺮﺩﻳﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﻼﻡ.
ﮔﻔﺘﻢ ﻣﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻴﺨﻮﻧﺪﯼ؟ ﭼﺮﺍ.
ﻣﮕﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﻴ‌‌‌ﺮﻓﺘﯽ؟ ﭼﺮﺍ.
ﻣﮕﻪ ﻣﻜﻪ ﻧﻤﻴ‌ﺮﻓﺘﯽ؟ ﭼﺮﺍ.
ﻣﮕﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﺗﻜﻴﻪ ﻭﺩﺳﺘﻪ ﻧﺒﻮﺩ؟ ﭼﺮﺍ ﺑﻮﺩ.
ﻣﮕﻪ ﺯﻧﺖ ﺣﺠﺎﺏ ﻧﺪﺍﺷﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻣﮕﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﺑﺪﻧﺒﻮﺩ؟ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﮕﻪ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻣﺤﻠﺘﻮﻥ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻣﮕﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻴ‌ﺸﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﻣﻴ‌ﺸﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺐ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻳﺪ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺐ ﭘﺲ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﯼ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻳﺪ؟ ﻛﻤﯽ ﺩﺭﻧﮓ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﻮ ﻧﻤﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺣﺞ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻭ ﺍﺯﻛﺮﺑﻼ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯﺣﺠﺎﺏ ﮔﺮﻳﺰﺍﻥ ﻭ ﺍﺯﭼﺸﻢ ﻫﻴﺰ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭﻓﻐﺎﻥ. ﻧﺰﻭﻝ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻦ! ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟ ﻣﺴﺎﺟﺪﺧﺎﻟﯽ ﻭ ﭘﺎﺭﺗﻴﻬﺎﯼ ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﺍ؟ ﺷﺎﻩ ﻏﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩ؟ ﭼﻘﺪﺭ؟ ﺟﺎﻥ ﺑﭽﺖ ﭼﻘﺪﺭﺧﻮﺭﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺮﺩ؟ ﺩﺭﺍﻳﻦ ﺍﻳﺎﻡ ﺷﻜﻮﻫﻤﻨﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﺭﻓﺖ؟ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻣﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪﺵ ﻫﻤﺎﻧﻴﻜﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ! ﭘﺪﺭ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺴﯽ ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﻢ ﺣﺮﻓﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﺍﺩﺏ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻫﺮﺟﺎﻛﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺩﻳﮕﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻛﺎﺭﯼ ﻛﻨﻴﻢ ﭘﺪﺭ . ﺳﻮﻏﺎﺕ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﻓﻘﻂ ﺫﻟﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﻼﻛﺖ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﻴﺎ. ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ! ﺑﺮﮔرفته ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﺎ

 

پاسخ به شبهه
آری، آن زمان نماز میخواندیم، ولی باید برای شاه و درباریان هم سر تعظیم فرود می آوردیم! مگر شاه خدا بود! مگر غیر از خدا کس دیگری هم شایسته ی تعظیم است؟
آن زمان مسجد و مکه میرفتیم، ولی مگر به احکام  صاحب همان مسجد و مکه ای که خدا بود عمل میکردیم، مگر صاحب همان مسجد و مکه نگفته است که نباید حاکم ظالم و طاغوت را قبول کنید و بلکه باید قیام کرده و او را به زیر بکشید، مگر در زمان همان شاه ملعون ده ها هزار نفر از جوانان ما تنها به جرم راهپیمایی قتل عام نشدند، از قتل عام ۱۲ هزار نفر از مردم سرزمینم در روز ۱۷ شهریور برایت بگویم! یا از قتل عام ۱۰ هزار نفری مردم وطنم در روز ۱۵ خرداد! و صدها قتل عام دیگری که شاه ملعون مردم و جوانان وطنم را کشت!

مسجد و مکه بروی ولی به فرمان صاحبخانه عمل نکنی چه فایده! زیر پرچم حاکمی ظالم و ستمگر باشی چه فایده!

محرم و تکیه هم بود! ولی محرم و تکیه برای که بود؟ برای عزاداری چه کسی بود؟ محرم و تکیه مگر غیر از زنده نگه داشتن یاد حسین بن علی بود؟ حسینی که یک تنه با ۷۲ یار خود در برابر لشکر ۳۰ هزار نفری یزید ایستاد و سر تعظیم در برابر شاه ظالم زمان خودش فرود نیاورد… پس اگر قرار باشد که ما محرم و تکیه داشته باشیم و سر تعظیم در برابر شاه ظالم زمان خودمان فرود بیاوریم چه محرم و تکیه ای است!

اما اگر زنان وطنم حجاب داشتند(البته افراد معتقدشان)، از ایمان خودشان بود، وگرنه که رضا خان ملعون با زور و محمد رضا با کاواره و ترویج فحشا تمام تلاش خود را برای برداشتن چادر از سر زنان سرزمینم به کار بستند!

اگر نزول در بین مردم بد بود، به خاطر ایمان و تقوای مردم و در بین مردم بد بود، به شاه ظالم و حکومت طاغوت آن زمان چه مربوط!

گفته ای ناموس محلمان حرمت داشت! شوخی جالبی بود… احتمالا منظورت همان ناموسهای وطنم هستند که در کاواراه ها و در آغوش مردان مست بودند؟ همان کاواره هایی که با مجوز رسمی حکومت شاه در حال فعالیت بودند؟ یا نکند منظورت آن ناموس وطنم است که در آغوش مستشاران آمریکایی بودند و… اینگونه ناموس وطنم حرمت داشت! پس حکومت ظالم و کثیف و مفسد شاه چه غلطی میکرده است؟

گفته ای صدای اذان از رادیو پخش میشد، بله پخش میشد، در زمان معاویه هم بر منابر مساجد اذان میگفتند، ولی چه کسی است که نداند اینها همه نقشه ی معاویه بود برای مسلمان جلوه دادن خود،تا بتواند بر مسند قدرت بماند… اما اذان منابر حکومت معاویه کجا و اذان منابر حکومت مولا علی کجا…

اما اگر امروز و در حکومت جمهوری اسلامی مشکلاتی در جامعه هست، باید برای حل مشکلات تلاش کنیم، نه اینکه با بزک کردن دوران ننگین پهلوی سعی در زیبا نشان دادن آن دوران و ضربه زدن به حکومت اسلامی داشته باشیم، در آن زمان فساد و فحشا و کاواره آزاد بود، ولی اکنون خیر…

در آن زمان نزول آزاد بود، ولی طبق قانون جمهوری اسلامی ممنوع است (بحث بانک‌ها هم به صورت مضاربه است که حکم شرعی آن با نزول تفاوت داشته و نزول محسوب نمی‌شود، بیشتر تحقیق کنید تا اینگونه سطحی نظر ندهید)

در جیب آخوند چه رفته است؟ تو مشکلت جیب آخوند است و یا صحبتهای او و مسایلی که از اسلام بیان میکند؟

حرف دلت را بزن، مشکل تو نه آخوند و نه جیب اوست،مشکل تو با اسلام است.


یا علی.

/ 6 نظر / 57 بازدید
شیدا امیری

دایرکتوری تبادل لینک - با هر بازدید وبلاگتان را ثبت کنید و شاهد افزایش بازدیدکنندگان وبلاگتان باشید. http://www.Linc.ir

نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]

سید

سلام خسته نباشید خیلی عالیه وارد پاسخ گویی به شبهات شدید خیلی از این پیامها تو واتساپ وسایر شبکه های اجتماعی میاد من تا اونجایی که بتونم جواب میدم ولی خیلی وقت نمی کنم تو وبلاگ یا جای دیگه ثبت کنم ان شاء الله موفق باشید

رضا

عالی بود، باید جواب داد، باید فهمید باید تحقیق کرد. خدا می دونه که چطوری مغز ما رو هدف گرفتن... برادر اگر دوست داری یه سایت بهت معرفی می کنم: masaf.ir به امید ظهور امام زمان...

حامد

پاسخ ب شما: امروز نماز ميخوانيم اما براي ما معصوم ساخته اند تا براي ايشان سر تعظيم فرود آوريم ... صد رحمت به شاه چون حرفش مساوي با حرف ولايت فقيه نبود ك حرف ولايت فقيه طبق قانون اساسي بدون ترديد بايد اجرا شود چون نايب امام زمان محسوب ميشود طبق قانون اساسي آن زمان كه شاه به آن توجهي نميكرد شاه فقط نماد قدرت ملي بود ولي طبق قانون اساسي رهبر ما همه كاره جان و ناموس مردم است شما اينطور در نظر بگيريد كه در حكومت اسلامي الان ما رهبر فرمانده كل قوا هست و در قانون گذاري نيز شش نفر از شوراي نگهبان را مستقيم و شش نففر ديگر را غير مستقيم از طريق رييس قوه قضاييه انتخاب مي كنند صداوسيما و وزارت اطلاعات در دست ايشان است ... حكم حكومتي هم كه جاي خود ميگوييد شاه كشت چرا وزارت اطلاعات را نمي بيني كه به طرز وحشتناكي مي كشد هنوز بدون دادگاه چرا آن چندين هزار نفري كه خلخالي ملعون كشت را نمي بيني چرا نمي بيني كه برخي آخوندها از همين اوضاع استفاده كرده اند كه خدا شاهد است براي يك برنامه بيست دقيقه اي از ما يك ميليون خواست يك نفرشان ظلم آشكاري ك ب ملت ميشود را ببين كه من بدون غرض فرياد ميزنم كه اين حكومت ظالم تر از شاه ملعون است.

حامد

اين را هم ببين اگر حجاب داشتند از ته دل بود الان بدحجاب هاي ايران از بي حجاب هاي اروپايي وضعيت بدتري دارند آمار فساد در ايران فاجعه بار است آمار دزدي از ملت فاجعه بار است ميگويي دختران مست در كاواره اند ميگويم برو ببين دبي و تايلند و كشوراي ديگه رو كه فاحشه هاشون بيش از نود درصد ايرانين ببين الان قدرت توي دين هستش و هر قدرت طلب فاسدي هم كه بخواد بالا بره و ب قدرت برسه بايد خودشو ديندار نشون بده كه الحمدالله توي ايران اين قدرت طلب هاي فاسد كم نيستند و با ظاهر كاري كه آفت دينه بالا ميرن و دين رو هم ب سخره ميگيرن ببين حتما كه چطور ب لحاظ اقتصادي وضع مردم ايران فاجعه بار است حرف حضرت علي فقر از هر دري وارد شود دين از در ديگر خارج ميشود ببين يك نفر شش هزار ميليارد مي دزدد در صورتي كه يك پروژه ساخت بزرگترين سد ايران فقط هزار ميليارد هزينه دارد كه از آن چهارده هزار خانواده حقوق ميگيرند ببين ظلم آشكاري ك ب مردم ميشود چرا با وجود اين همه نارسايي يك آخوند دم نمي زند چون نفعشان در اين است و چرا نارسايي هاي كم تر از اين را زمان شاه ميديدند و هميشه دم ميزدند