٬ به نام او و به ياد مهدی (عج) ٬

  {  اين جهان بازاری است

    و خريدار من و تو بسيار

      هشدار !

      که خود را به پشيزی نفروشيم

      ای يار !                      ح . عليزاده                      }

                        والسلام علی من اتبع الهدی    07.gif             

/ 0 نظر / 3 بازدید