افطاری می‌دی این‌طور باشه ...

               * به نام او و به یاد مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) *

◥ حجت الاسـلام قـرائتی : ◣

اگـر مــن مــذهبـــی بــه شمـــای مــذهبـــی افطـــاری بــدهـــم،
شمـــا هـــم بـــه مـــن افطـــاری بــدهیـــد؛
تـــولیـــدی نخــواهـــد داشـــت،

کسی را دعـــوت کنیـــم کــه از نظـــر مــذهبـــی متــوســط است.
به پســر و دختــرمــان بگــوییــم شمــا بچــه هــای مـدرســـه یــا کــوچــه را
کــه ممکــن است بعضــی هـاشـان روزه هــم نبــاشنــد دعــوت کــن.

یا علی.

/ 1 نظر / 28 بازدید
رهگذر

همه گفتند: بخشش از بزرگان است من بخشیدم و هیچ کس نگفت چقدر بزرگ شدی همه گفتند: بلد نبودی حقت را بگیری.............!